જાહેરાત અને સમાચાર
Roll Number And Exam Programme of Lower Level Departmental Exam on Date : 17/12/2018 to 20/12/2018
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૬/૧૧/૨૦૧૮ થી તારીખ ૩૦/૧૧/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ વિવિધ કલેક્ટર કચેરી ના કારકુન, રેવન્યુ તલાટી તથા નાયબ મામલતદર સંવર્ગ ની એલ.આર.ક્યુ. ની MCQ – OMR વાળી ખાતાકીય પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
બિન હથિયારી પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર (મોડ-૨) વર્ગ-3 સંવર્ગની જગાઓ ખાસ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા યોજીને ભરતી કરવા બાબત(જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૫૧/૨૦૧૮૧૯)
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૪/૨૦૧૬૧૭, “હિસાબનીશ” વર્ગ-૩ સંવર્ગના પસંદગી / પ્રતિક્ષાયાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવેલ છે તેવા ઉમેદવારો માટેની સૂચનાઓ.
જાહેરાત ક્રમાંક : ૧૧૭/૨૦૧૬૧૭ “ મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી” વર્ગ-૩ સંવર્ગની મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી” વર્ગ-૩ સંવર્ગની પસંદગી યાદી/ પ્રતિક્ષા યાદી.
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૫/૨૦૧૬૧૭, સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક, વર્ગ-૩ સવંર્ગની તા. ૦૭/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ મંડળ દ્વારા યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષામાં પુછાયેલ પ્રશ્નોના સાચા જવાબોની રિવાઈઝડ ફાયનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૬ /૨૦૧૬૧૭, મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી, વર્ગ-૩ સવંર્ગની તા. ૦૭/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ મંડળ દ્વારા યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષામાં પુછાયેલ પ્રશ્નોના સાચા જવાબોની રિવાઈઝડ ફાયનલ આન્સર કી
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૪/૦૯/૨૦૧૮ થી તારીખ ૨૮/૦૯/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ માહિતી કમિશ્ર્નર / સંપાદન / ટેકનીકલ ઉચ્ચ શ્રેણી સંવર્ગ ની, નોંધણી સર નિરીક્ષક ના સબ રજીસ્ટાર સંવર્ગ ની તથા માહિતી કમિશ્ર્નરની સંપાદન નિમ્ન શ્રેણી ની MCQ – OMR વાળી લેખિત પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની ફાઇનલ આન્સર કી
સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળના નિયામકશ્રી વિકસતી જાતિ કલ્યાણ ખાતાના વડાની કચેરીઓ ખાતેની “મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી” વર્ગ-૩ ની કુલ-૪૩ જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ આ જગ્યાઓમાં ફેરફાર થતા હવે સદરહું જાહેરાતમાં દર્શાવેલ કેટેગરી વાઈઝ જગ્યાઓની વિગતો
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૨/૧૦/૨૦૧૮ થી તારીખ ૨૬/૧૦/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષક ની કચેરીના, કચેરી અધિક્ષક વર્ગ - ૨, રેન્જફોરેસ્ટ ઓફીસર વર્ગ - ૨, તથા પંચાયત પસંદગી સેવા મંડળ ના નાયબ ચીટનીસ સંવર્ગ ની MCQ – OMR વાળી લેખિત પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૫/૨૦૧૬૧૭, સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક, વર્ગ-૩ સવંર્ગની તા. ૦૭/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ મંડળ દ્વારા યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષામાં પુછાયેલ પ્રશ્નોના સાચા જવાબોની ફાયનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૬ /૨૦૧૬૧૭, મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી, વર્ગ-૩ સવંર્ગની તા. ૦૭/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ મંડળ દ્વારા યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષામાં પુછાયેલ પ્રશ્નોના સાચા જવાબોની ફાયનલ આન્સર કી
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૪૦/ર૦૧૭૧૮ - નર્સિંગ ટયુટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૯/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ પ્રશ્નપત્ર- ૧ ની સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની રિવાઈઝડ ફાઇનલ આન્સર કી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે.
ગૃહ વિભાગ સચિવાલય, ગાંધીનગરના નિયંત્રણ હેઠળની નિયામકશ્રી નશાબંધી અને આબકારી ખાતાની જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૪૪/૨૦૧૭૧૮ “જામાદાર” વર્ગ-3 સંવર્ગની ભાગ-2 (Physical Screening Test) ના ઉમેદવારો ને સુચના
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૩/૨૦૧૬-૧૭, “હિસાબનીશ / નિરીક્ષક” વર્ગ-૩ સંવર્ગના પસંદગી/પ્રતિક્ષાયાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાર્યક્રમની ઉમેદવારો માટેની સૂચનાઓ.
જાહેરાત ક્રમાંક ૧૧૭/૨૦૧૬૧૭, વિકસતી જાતી કલ્યાણ ખાતાના “મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી” વર્ગ-૩ સંવર્ગની પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવા પાત્ર વધારાના માજી સૈનિક ઉમેદવારો ની યાદી.
ગુજરાત સરકારના વિવિધ ખાતાના વડાની કચેરીઓ તેમજ મહેસૂલ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની કલેકટર કચેરીઓ માટે કારકુન, વર્ગ-૩ સંવર્ગ અને સચિવાલયના વિભાગો માટે “ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ” વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગાઓ અન્વયે જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૫૦/૨૦૧૮૧૯ અંગેની વિગતવાર સૂચનાઓ
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૪૦/ર૦૧૭૧૮ - નર્સિંગ ટયુટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૯/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ પ્રશ્નપત્ર- ૧ અને પ્રશ્નપત્ર- ૨ ની સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની ફાઇનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૫/૨૦૧૬૧૭, સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક, વર્ગ-૩ સવંર્ગની તા. ૦૭/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ મંડળ દ્વારા યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષામાં પુછાયેલ પ્રશ્નોના સાચા જવાબોની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૬/૨૦૧૬૧૭, મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી, વર્ગ-૩ સવંર્ગની તા. ૦૭/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ મંડળ દ્વારા યોજવામાં આવેલ સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષામાં પુછાયેલ પ્રશ્નોના સાચા જવાબોની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
સચિવાલયના વિભાગોના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાઓની કચેરીઓ હસ્‍તકના વિવિધ તાંત્રિક સંવર્ગોની સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૪૬/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૪૯/૨૦૧૮૧૯ ની વિગતવાર જાહેરાત
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૪/૦૯/૨૦૧૮ થી તારીખ ૨૮/૦૯/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ માહિતી કમિશ્ર્નર / સંપાદન / ટેકનીકલ ઉચ્ચ શ્રેણી સંવર્ગ ની, નોંધણી સર નિરીક્ષક ના સબ રજીસ્ટાર સંવર્ગ ની તથા માહિતી કમિશ્ર્નરની સંપાદન નિમ્ન શ્રેણી ની MCQ – OMR વાળી લેખિત પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંક:૧૪૪/૨૦૧૭૧૮ની નશાબંધી અને આબકારી ખાતાની “જમાદાર” વર્ગ-3 સંવર્ગની ભાગ-૨ Physical screening test નુ આયોજન તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૮ના રોજ કરવામાં આવલ છે.
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૭/૨૦૧૬૧૭, “મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી” વર્ગ-૩ સંવર્ગના ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાર્યક્રમની સૂચનાઓ
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૦૪/૦૯/૨૦૧૮ થી તારીખ ૧૨/૦૯/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ના વિવિધ સેન્ટરો ખાતે યોજવામા આવેલ સેટલમેન્ટ કમિશ્ર્નરશ્રી ની કચેરીની પેટા સેવા સંવર્ગ ની MCQ – OMR વાળી લેખિત પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી આથી પૂન: મુકવામા આવે છે. અગાઉ આ બધા પેપરો ની કી માત્ર એક સીરીઝ ના પેપર માટે મુકવામા આવેલ હતી, અત્રે A,B,C,D ચારેય સીરીઝ ની આન્સર કી પુન: મુકવામા આવેલ છે
મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૦૪/૦૯/૨૦૧૮ થી તારીખ ૧૨/૦૯/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ના વિવિધ સેન્ટરો ખાતે યોજવામા આવેલ સેટલમેન્ટ કમિશ્ર્નરશ્રી ની કચેરીની પેટા સેવા અને ઉચ્ચ લાયકાત સંવર્ગ તથા અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી ની કચેરી ના હિસાબનીશ સંવર્ગ ની MCQ – OMR વાળી લેખિત પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંક : ૧૧૫/ર૦૧૬૧૭ “સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક” વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતી અન્વયે લેખિત પરીક્ષા તા.૭-૧૦-ર૦૧૮ના રોજ બપોરના ૧૫-૦૦ થી ૧૭-૦૦ કલાક દરમિયાન યોજાનાર છે. પ્રવેશપત્ર- હાજરીપત્રક (કોલ લેટર) માટેની સુચનાઓ
જાહેરાત ક્રમાંક : ૧૧૬/ર૦૧૬૧૭“મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી” વર્ગ-૩ સંવર્ગની અન્વયે લેખિત પરીક્ષા તા. ૦૭-૧૦-ર૦૧૮ના રોજ બપોરના ૧૦-૦૦ થી ૧૨-૦૦ કલાક દરમિયાન યોજાનાર છે. પ્રવેશપત્ર- હાજરીપત્રક (કોલ લેટર) માટેની સુચનાઓ
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૪૦/ર૦૧૭૧૮ - નર્સિંગ ટયુટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૯/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ પ્રશ્નપત્ર- ૧ અને પ્રશ્નપત્ર- ૨ ની સ્‍પર્ધાત્મક લેખિત કસોટીની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી
જાહેરાત ક્રમાંક ૮૩/૨૦૧૬૧૭ બિનસચિવાલય કલાર્કની પ્રતિક્ષાયાદી બાબતે દિવ્ય ભાસ્કર/ગુજરાત સમાચાર માં પ્રસિધ્ધ થયેલ સમાચાર/જાહેરાત બાબતે ખુલાસો
મંડળની જા.ક્ર.- ૧૪૦/૨૦૧૭૧૮ નર્સિંગ ટયુટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગમાં પરીક્ષા ફી ભરેલ નથી તેમજ ડુપ્‍લીકેટ અરજીપત્રક રજીસ્‍ટર્ડ કરવાના કારણસર રદ કરવામાં આવેલ અરજીપત્રકોના ઉમેદવારોની યાદી
મંડળની જા.ક્ર. ૧૪૦/૨૦૧૭૧૮ - નર્સિંગ ટયુટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૦૯/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાનાર સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી માટેના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેની અગત્યની જાહેરાત
મંડળની જા.ક્ર. ૧૪૦/૨૦૧૭૧૮ - નર્સિંગ ટ્યુટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની પરીક્ષા ફી ભરવાની મુદત તા. ૨૫/૦૮/૨૦૧૮ સુધી લંબાવવા અંગેની અગત્યની જાહેરાત
નશાબંધી અને આબકારી ખાતાની “જમાદાર” વર્ગ-3 સંવર્ગની સીધી ભરતી માટેની પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ જાહેરાત ક્રમાંક:૧૪૪/૨૦૧૭૧૮ની OMR Sheet ની ઇમેજ તથા ગુણપત્રક બાબત.
મંડળની જા.ક્ર. ૧૪૦/૨૦૧૭૧૮ - નર્સિંગ ટ્યુટર, વર્ગ-૩ સંવર્ગની જાહેરાત અન્વયે સરકારી સેવામાં હોય તેવા ઉમેદવારોના ઓન-લાઇન અરજીપત્રકોના રજીસ્ટ્રેશન અંગેની સુધારા જાહેરાત તેમજ આ સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાની તારીખ અંગેની અગત્યની જાહેરાત
જાહેરાત ક્રમાંક ૧૧૫/૨૦૧૬૧૭ “સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક” વર્ગ-૩અને જાહેરાત ક્રમાંક ૧૧૬/ર૦૧૬૧૭‘‘ મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી ” વર્ગ-૩ સંવર્ગની લેખિત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તા. ૦૭-૧૦-ર૦૧૮ના રોજ યોજાનાર છે જેની તમામ ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી.
વધારે »
banner
parinam

મંડળનીજા.ક્ર. (૧) ૧૦૮/૨૦૧૬૧૭, નર્સ(૨) જા.ક્ર. ૧૧૯/૨૦૧૬૧૭ – જુનીયર ફાર્માસીસ્ટ(૩) જા.ક્ર. ૧૨૫/૨૦૧૬૧૭– ઇલેકટ્રીકલ સબ ઇન્સ્પેકટર,વર્ગ-૩ સંવર્ગોનીપ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજબીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ-એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ સંયુકત ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટેબીજા તબક્કામાં બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની જાહેરાત - સંવર્ગવાર યાદીતેમજ સુચનાઓ જાહેરાત ક્રમાંક : ૧૧૪/ર૦૧૬૧૭,વન અને પર્યાવરણ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી અને હેડ ઓફ ફોરેસ્ટ ફોર્સની કચેરી, ગાંધીનગર હસ્તકના ‘‘હિસાબનીશ‘‘ વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાના ઉમેદવારોના, ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન બાદ, આખરી પરિણામ. મંડળની જા.ક્ર. ૧૦૩/૨૦૧૬૧૭ - આંકડા મદદનીશ, વર્ગ- ૩ સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૨૨/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારોની યાદી, ગેર- હાજર અને ગેર- લાયક ઠરેલ ( Absent /Disqualified) ઉમેદવારોની યાદી, તેમજ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ ( Not Select/ Not Qualified ) ઉમેદવારોની સંયુકત યાદી મંડળની જા.ક્ર. ૧૨૦/૨૦૧૬૧૭ - ઓપ્થલ્મીક આસીસ્ટન્ટ, વર્ગ- ૩ સંવર્ગોની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૨૪/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીને અંતે તા. ૧૪/૦૫/૨૦૧૮ ના રોજ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદી અને પરિણામની સુધારેલ રિવાઈઝ યાદી મંડળની જા.ક્ર. ૧૦૭/૨૦૧૬૧૭ - સાઉન્ડ સિસ્ટમ પેનલ ઓપરેટર, વર્ગ- ૩ સંવર્ગની તા. ૧૦/૦૨/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૨૭/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારોની યાદી અને ગેર-લાયક ઠરેલ ( Disqualified ) ઉમેદવારોની સંયુકત યાદી મંડળની જા.ક્ર. ૧૩૮/૨૦૧૭૧૮ - સ્ટાફ નર્સ (આયુર્વેદ સેવા), વર્ગ-૩ સંવર્ગની તા. ૧૧/૦૩/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૨૭/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારોની યાદી, ગેર- લાયક ઠરેલ ( Disqualified ) ઉમેદવારોની યાદી, તેમજ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માં ક્વોલીફાય ન થયેલ ( Not Qualified ) ઉમેદવારોની સંયુકત યાદી મંડળની જા.ક્ર. ૧૦૩/૨૦૧૬૧૭, આંકડા મદદનીશ વર્ગ-૩ સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તથા બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ સંયુક્ત ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે ત્રીજા તબક્કામાં બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૪/૦૯/૨૦૧૮ થી તારીખ ૨૮/૦૯/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ માહિતી કમિશ્ર્નર / સંપાદન / ટેકનીકલ ઉચ્ચ શ્રેણી સંવર્ગ ની, નોંધણી સર નિરીક્ષક ના સબ રજીસ્ટાર સંવર્ગ ની તથા માહિતી કમિશ્ર્નરની સંપાદન નિમ્ન શ્રેણી ની ખાતાકીય પરીક્ષા નુ પરીણામ મંડળની જા.ક્ર. ૧૦૩/૨૦૧૬૧૭, આંકડા મદદનીશ વર્ગ-૩ સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તથા બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ સંયુક્ત ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બીજા તબક્કામાં બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી જાહેરાત ક્રમાંક : ૧૧૩/ર૦૧૬૧૭, ચેરીટી કમિશનરશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર હસ્તકના હિસાબનીશ / નિરીક્ષક વર્ગ-૩ સંવર્ગની પસંદગી યાદી/ પ્રતિક્ષા યાદી મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૫/૦૬/૨૦૧૮ થી તારીખ ૨૭/૦૬/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ નર્મદા જળ સંપતિ પાણી પૂરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ હેઠળ ના વર્ક આસિસસ્ટંટ સંવર્ગ ના કર્મચારીઓની ખાતાકીય પરીક્ષાનુ પરીણામ મંડળની જા.ક્ર. (1) ૯૯/૨૦૧૬૧૭ સિવણ સંચાલિકા (2) જા.ક્ર. ૧૨૬/૨૦૧૬૧૭ સર્વેયર (3) જા.ક્ર. ૧૦૭/૨૦૧૬૧૭ સાઉન્ડ સિસ્ટમ પેનલ ઓપરેટર (4) જા.ક્ર. ૧૩૮/૨૦૧૭૧૮ સ્ટાફ નર્સ (આયુર્વેદ સેવા) (5) જા.ક્ર. ૧૦૨/૨૦૧૬૧૭ મ્યુનિસિપલ સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર (6) જા.ક્ર. ૧૨૩/૨૦૧૬૧૭ સ્ટાફ નર્સ (7) જા.ક્ર. ૧૦૫/૨૦૧૬૧૭ ફિલ્ડ ઓફિસર (8) જા.ક્ર. ૧૪૧/૨૦૧૭૧૮, રોયલ્ટી ઇન્સ્પેકટર, (9) જા.ક્ર. ૧૨૧/૨૦૧૬૧૭ ફુડ સેફટી ઓફિસર વર્ગ-૩ સંવર્ગોની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની જાહેરાત - સંવર્ગવાર યાદી તેમજ કાર્યક્રમની વિગતો અને સુચનાઓ મંડળની જા.ક્ર. (1) જા.ક્ર. ૧૨૭/૨૦૧૬૧૭, ફોરમેન ઇન્સ્ટ્રકટર (2) જા.ક્ર. ૧૩૯/૨૦૧૭૧૮ હોમિયોપથી મેડિકલ ઓફિસર (3) જા.ક્ર. ૧૧૯/૨૦૧૬૧૭ જુનીયર ફાર્માસીસ્ટ, (4) ૧૨૫/૨૦૧૬૧૭ વિદ્યુત પેટા નિરીક્ષક (5) જા.ક્ર. ૧૩૩/૨૦૧૭૧૮ વાયરમેન (6) જા.ક્ર. ૧૦૮/૨૦૧૬૧૭ નર્સ (7) જા.ક્ર. ૧૨૪/૨૦૧૬૧૭, જુનીયર ઇન્સ્પેકટર, (8) જા.ક્ર. ૧૩૪/૨૦૧૭૧૮ પશુધન નિરીક્ષક, વર્ગ-૩ સંવર્ગોની વર્ગ-૩ સંવર્ગોની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની જાહેરાત - સંવર્ગવાર યાદી તેમજ કાર્યક્રમની વિગતો અને સુચનાઓ કાયદા વિભાગ હસ્તકના ખાતાનાવડા ચેરીટી કમિશનરશ્રીનીકચેરીહસ્તકનીહિસાબનીશ / નિરીક્ષક વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૩/ર૦૧૬૧૭ અને વન અને પર્યાવરણ વિભાગ હસ્તકના ખાતાના અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી અને હેડ ઓફ ફોરેસ્ટ ફોર્સની કચેરીહસ્તકનીહિસાબનીશવર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૪/ર૦૧૬૧૭ પસંદગી / પ્રતીક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સબંધીત ઉમેદવારો કે જેઓને, અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવશે. તેવા ઉમેદવારોની યાદી મંડળની જા.ક્ર. ૧૦૯/૨૦૧૬૧૭ - ફિમેલ હેલ્થ વર્કર, વર્ગ- ૩ સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૨૨, ૨૩/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારોની યાદી, ગેર- હાજર અને ગેર- લાયક ઠરેલ ( Disqualified / Absent ) ઉમેદવારોની યાદી, તેમજ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ ( Not Select ) તેમજ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટમાં કવોલીફાય ન થયેલ ઉમેદવારોની સંયુકત યાદી મંડળની જા.ક્ર.- ૧૩૨/૨૦૧૬૧૭-વર્ક આસીસ્ટન્ટ, સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા તેમજતા. ૨૯/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ-એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગીયાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારોતેમજ પસંદગીયાદીમાં સ્થાન ન પામેલ (Disqualified / Absent / Not Qualified)ઉમેદવારોની સંયુકત યાદી મંડળ ધ્વા્રા તારીખ ૨૫/૦૬/૨૦૧૮ થી તારીખ ૨૮/૦૬/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ માહિતી કમિશ્ર્નરશ્રી ની કચેરીની, શ્રમ આયુક્તાશ્રી ની કચેરીની, નોંધણી સર નિરીક્ષકશ્રી ની કચેરીતથા મત્સ્યોધ્યોગ કમિ. ની કચેરી ના કર્મચારીઓની વિવિધ સંવર્ગ ની ખાતાકીય પરીક્ષાનુ પરીણામ મંડળની જા.ક્ર. ૧૦૯/૨૦૧૬૧૭, ફિમેલ હેલ્થ વર્કર વર્ગ-૩ સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તથા બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ સંયુક્ત ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બીજા તબક્કામાં બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની યાદીમંડળ ધ્વારા તારીખ ૦૧/૦૫/૨૦૧૮ થી તારીખ ૦૪/૦૫/૨૦૧૮ દરમ્યાન તથા તારીખ ૨૦/૭/૨૦૧૮ ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ રોજગાર અને તાલીમની કચેરી ના કર્મચારીઓની હાયર લેવલ સંવર્ગની ખાતાકીય પરીક્ષા નુ પરીણામ સામાજીક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગની મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૧૭/ ર૦૧૬૧૭ અન્વયે તારીખઃ-૨૭-૦૫-ર૦૧૮ ના લેવાયેલ લેખિત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા યોજવામાં આવેલ, આ અંગે પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવશે તેવા ઉમેદવારોની યાદી. મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૫/૦૬/૨૦૧૮ થી તારીખ ૨૮/૦૬/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા આવેલ માહિતી કમિશ્ર્નરશ્રી ની કચેરીની, શ્રમ આયુક્તાશ્રી ની કચેરીની, નોંધણી સર નિરીક્ષકશ્રી ની કચેરી, નર્મદા જળ સંપતી અને પાણી પૂરવઠા વિભાગ તથા મત્સ્યોધ્યોગ કમિ. ની કચેરી ના કર્મચારીઓની વિવિધ સંવર્ગ ની MCQ – OMR વાળી લેખિત પરીક્ષામા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો નીફાઇનલઆન્સર કી (FINAL ANSWER KEY)મંડળની જા.ક્ર. ૧૧૦/૨૦૧૬૧૭ - આસીસ્ટન્ટ સ્ટોર કીપર, વર્ગ- ૩સંવર્ગોનીપ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૨૪/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ-એમ બંને કસોટીને અંતે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારોની યાદી, ગેર-હાજર અને ગેર- લાયક ઠરેલ (Absent / Disqualified ) ઉમેદવારોની યાદી, તેમજ પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સ્થાન ન પામેલ (Not Select)ઉમેદવારોની સંયુકત યાદી નશાબંધી અને આબકારી ખાતાના “જમાદાર” વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધીભરતી માટેની જાહેરાત ક્રમાંકઃ૧૪૪/૨૦૧૭૧૮ની બીજા તબક્કાની ફીઝીકલ સ્ક્રીનીંગ ટેસ્ટ માટે લાયક (કવોલીફાય) ગણવામાં આવેલ છે. તેવા ઉમેદવારોની યાદી મંડળની જા.ક્ર. ૧૧૦/૨૦૧૬૧૭, આસિસ્ટન્ટ સ્ટોર કીપર વર્ગ-૩ સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તથા તા. ૨૪/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ યોજવામાં આવેલ બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ સંયુક્ત ગુણના મેરીટસ આધારે પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભવિત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બીજા તબક્કામાં બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી મંડળ ધ્‍વારા તારીખ ૨૦/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે મંડળ ના બિલ્ડીંગમા રોજગાર અને તાલીમની કચેરી ના કર્મચારીઓની હાયર લેવલ સંવર્ગ પેપર નંબર – ૫ ની MCQ – OMR વાળી લેખિત પરીક્ષા યોજવામા આવેલ હતી તેમા પુછવામા આવેલ પ્રશ્ર્નોના સાચા જવાબો ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી


પરીણામ જાણો

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
ગુજરાત સરકારના સામાન્‍ય વહીવટ વિભાગના તાઃ ર૧-૩-૮૮ ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૧૮૬- ૧૬૧૫-ગ.૩ થી "સ્‍ટાફ સીલેકશન કમિશન" ની તેમાં નિયત કરેલ કાર્યો બજાવવા માટે રચના કરવામાં આવી હતી. સા.વ.વિભાગના તાઃ રર-૧૧-૧૯૮૮ ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૧૮૬-૧૬૧૫-ગ.૩ થી આ કમિશનના નામને, તેની કામગીરી, કાર્યક્ષેત્ર વિગેર બાબતો લક્ષમાં લેતાં, વધુ સ્‍૫ષ્‍ટ બનાવવાના હેતુથી તેનું "ગુજરાત કર્મચારી ૫સંદગી મંડળ" રાખવાનું ઠરાવવામાં આવ્‍યુ હતું ૫રંતુ રાજયમાં ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ નામનું આયોગ અસ્‍તિત્‍વમાં હોઈ, એક જ હેતુ માટે બે આયોગ હોઈ ન શકે તેથી સા.વ.વિભાગના તાઃ ૦૧-૦૫-૧૯૯૦ ઠરાવ ક્રમાંકઃ કેબીવાય-૧૦૮૮-રર૪૧-ગ.૩ થી મંડળનું નામ "ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ" રાખવામાં આવ્‍યું છે. આ કચેરી ખાતાના વડાની કચેરીનો દરજજો ધરાવે છે.
ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળની ફરજો
બિન સચિવાલય સંવર્ગની વર્ગ-૩ ની સીધી ભરતીથી ભરાતી જગ્‍યાઓ, રાજય સરકાર હેઠળના વિભાગો/ખાતાના વડાઓની કચેરીઓની વર્ગ-૩ ની બિનતાંત્રિક તથા તાંત્રિક સંવર્ગોની જગ્‍યાઓ ભરવાની, સ્‍વ. કર્મચારીઓના આશ્રિતને રહેમરાહે નોકરી આ૫વાની, રાજય સરકાર હેઠળના તમામ વિભાગો/ખાતાના વડાઓની કચેરીઓના વર્ગ-૩ ના તમામ સંવર્ગોની ખાતાકીય ૫રીક્ષાઓ યોજવી વગેરે.

read more